Čas na serveru 11:48:17

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Všeobecné obchodní podmínky a aukční řád


upravující provoz a účast na internetové dražbě v systému společnosti GALERIE PLATÝZ s. r. o. provozovaném v prostředí veřejné datové sítě na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání

I. Úvodní ustanovení

1.1

Tyto Všeobecné obchodní podmínky a aukční řád (dále jen „VOP") upravují pravidla provozu, průběhu, účasti na dražbě a užívání internetového portálu www.galerieplatyz.cz, jehož provozovatel je obchodní korporace GALERIE PLATÝZ s. r. o., se sídlem Na strži 1204/41, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369683, IČ 17302641, DIČ CZ 17302641, e-mail: galerie@galerieplatyz.cz (dále jen „Provozovatel“).

1.2

Tyto VOP se řídí ust. § 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

1.3

Provozovatel provozuje neveřejný internetový dražební systém na portálu www.galerieplatyz.cz, který umožňuje vlastníkům věci movité zpeněžit tuto jako položku dražby, stanoví podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce dražby a účastníkovi dražby nabízenou položku dražby poptat a v případě vítězství (podání nejvyšší nabídky) v dražbě nabýt vlastnické právo k položce dražby, a to za podmínek a pravidel těchto VOP.

 II. Definice a výklad pojmů

Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, mají v těchto VOP níže uvedené pojmy následující význam:

VOP   Všeobecné obchodní podmínky a aukční řád upravují pravidla provozu, průběhu, účasti na dražbě a užívání internetového portálu www.galerieplatyz.cz;
Provozovatel je obchodní korporace GALERIE PLATÝZ s. r. o., se sídlem na strži 1204/41, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369683, IČ 17302641, DIČ CZ 17302641,e-mail: galerie@galerieplatyz.cz;
Provozovna GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1;
internetový dražební systém systém na portálu www.galerieplatyz.cz, který umožňuje vlastníkům věci movité zpeněžit tuto jako položku dražby, stanoví podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce dražby a účastníkovi dražby nabízenou položku dražby poptat a v případě vítězství (podání nejvyšší nabídky/příhozu) v dražbě nabýt vlastnické právo k položce dražby;
internetová dražba   probíhající internetová dražba položky dražby v internetovém dražebním systému;
Vlastník majitel věci movité, který se dobrovolně rozhodl k prodeji věci movité jakožto předmět dražby prostřednictvím Provozovatele;
položka dražby věc movitá Vlastníka, kterou Vlastník předal Provozovateli do internetové dražby jako předmět dražby ke dražení;
Zájemce uživatel portálu www.galerieplatyz.cz, který vyplnil registraci do internetového dražebního systému na www.galerieplatyz.cz pod svým přihlašovacím jménem (e-mail) a heslem a souhlasil s VOP, poskytnutím osobních údajů a má vážný zájem o účast na internetové dražbě jako Dražitel;
Dražitel Zájemce, který odeslal vyplněný registrační formulář za účelem uzavření inominátní smlouvy podle § 1746 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož předmětem je poskytnutí služby Provozovatele v možnosti účasti Dražitele na neveřejné dražbě Provozovatele a který je potvrzením Provozovatele připuštěn k podání nabídek/příhozů;
účet část internetového dražebního systému zpřístupněná Dražiteli, obsahující informace jemu příslušející a evidující jeho jednotlivé nabídky/příhozy;
vyvolávací cena nejnižší možná cena položky dražby bez poplatku provozovateli vyjádřená v korunách českých;
nabídka/příhoz    činí se formou příhozu a je to nabídka peněžité částky, učiněná Dražitelem, převyšující jak vyvolávací cenu, tak i aktuálně nejvyšší nabídku učiněnou jiným dražitelem alespoň o minimální příhoz;
tabulka minimálních nabídek/příhozů  výše nabídky/příhozu při určité okamžité internetové aukční ceně;
standardní nabídka/příhoz aktuálně další nabídka/příhoz v pořadí dle tabulky minimálních příhozů; 
vlastní nabídka/příhoz jakákoli částka větší, než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních nabídek/příhozů;
limit částka větší, než je výše aktuální ceny a minimální nabídky/příhozu, z níž systém pak dále za účastníka automaticky přihazuje nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby Dražebník zůstal nejvýše nabízejícím/přihazujícím, až do výše jeho limitu;
aktuální cena součet vyvolávací ceny a veškerých dosavadních příhozů bez poplatku provozovateli;
Vydražitel Dražitel, který provede v čase a termínu dané internetové dražby nejvyšší nabídku/příhoz na položku dražby;
vydražená položka Vydražitel, který zaplatil Provozovateli jeho nejvyšší nabídku/příhoz podaný na položku dražby včetně zaplacení úplaty za poskytnuté služby (poplatek) Provozovatele ve výši 20% (dvacet procent) z částky nejvyšší nabídky/příhozu podané na položku dražby.

                                         

III. Práva a povinnosti Provozovatele

3.1

Provozovatel je v souladu s jeho předmětem podnikání oprávněn k nákupu a prodeji kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, k provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, k výrobě a obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a k oceňování majetku pro věci movité.

3.2

Provozovatel provozuje dražební systém na portálu www.galerieplatyz.cz, který umožňuje Vlastníkům věci movité zpeněžit tuto jako položku dražby, stanoví podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce dražby a účastníkovi dražby nabízenou položku dražby poptat a v případě vítězství (podání nejvyšší nabídky/příhozu) v dražbě nabýt vlastnické právo k položce dražby, a to za podmínek a pravidel těchto VOP.

3.3

Provozovatel je na základě smlouvy o zprostředkování prodeje věci, kterou uzavře s Vlastníkem zejména oprávněn k:

  • převzetí předmětu dražby od Vlastníka, nabízet tento k prodeji mimo dražební systém i v internetovém dražebním systému, na svém internetovém portálu www.galerieplatyz.cz, ve své Provozovně či v místech k tomu určených a dle svých možností předmět všestranně a neomezeně propagovat mezi svoji širokou klientelu a veřejnost,
  • zařadit předmět dražby do internetového dražebního systému včetně pořízení fotodokumentace předmětu dražby, propagovat tento v mediích všeho druhu včetně oslovení potencionálních kupujících.  

3.4

Provozovatel je oprávněn a zároveň povinen zajistit bezproblémový chod internetového dražebního systému, správu dražebního systému, přijímání a uchovávání datových zpráv prostřednictvím veřejné datové sítě (internet) a uchovávat tyto na záznamových mediích. Této povinnosti se Provozovatel může zprostit pouze v případě nenadálých a nepředvídaných událostí, které by měly podstatný vliv na chod dražebního systému jako jsou například výpadek veřejné datové sítě, napadení dražebního systému viry, nemožností zpracování a přenosu dat elektronickou formou, které jsou mimo sféru vlivu Provozovatele atd.

3.5

Provozovatel je jakožto povinná osoba v souladu se svým předmětem podnikání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů povinna k identifikaci a průběžné kontroly osoby Vlastníka a Dražitele. Údaje osoby Vlastníka a Dražitele jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s GDPR. Provozovatel implementoval dne 15.05.2018 jakožto správce ve smyslu č. 24 GDPR požadavky uchování a zpracování osobních údajů, a plně se jim podřizuje a dodržuje tyto.

3.6

V souvislosti s bodem 3.5. tohoto článku si Provozovatel vyhrazuje právo na neprovedení příkazu a/nebo vyloučení Vlastníka nebo Dražitele z prodeje mimo dražební systém nebo z prodeje v dražebním systému.

 IV. Práva a povinnosti Vlastníka

4.1

Vlastník věci movité, který se dobrovolně rozhodl k prodeji věci movité jakožto předmět dražby prostřednictvím Provozovatele, je povinen identifikovat se Provozovateli a následně uzavřít s Provozovatelem smlouvu o zprostředkování prodeje věci, na základě které Provozovatel pro Vlastníka vyvíjí činnost směřující ke zpeněžení předmětu dražby formou internetové dražby nebo i mimo internetovou dražbu. Předáním movité věci Provozovateli je movitá věc označována jako položka dražby.

4.2 

Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem položky dražby, že není politicky exponovanou osobou nebo osoba blízká k této osobě, a že položka dražby není zatížena žádnými právy třetích osob, netvoří součást společného jmění manželů, věcnými břemeny, že nebyla získána trestnou činností či k trestné činnosti použita nebo není výtěžkem z trestné činnosti. Vlastník prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by měly nebo mohly mít vliv na autentičnost, autorství, originalitu apod. položky dražby.

4.3

Vlastník prohlašuje a je srozuměn s tím, že v případě, že kdykoli v budoucnu nový vlastník položky dražby prokáže odborným znaleckým posudkem, že je položka dražby padělkem, falzem, dobovou či novodobou kopií, i kdyby bylo nepravděpodobné, že Vlastník měl o tomto povědomost, bude Provozovatel oprávněn vydat a předat osobní identifikační údaje Vlastníka novému nabyvateli položky dražby (Dražitel/Vydražitel). Výše uvedené platí i v případě, že tento předloží oprávněnou výzvu od Policie ČR nebo Policie ČR si tyto údaje vyžádá v rámci řízení sama.

4.4

Vlastník odpovídá za vady položky dražby, které mu jsou, či mají být, při uzavírání smlouvy o zprostředkování prodeje movité věci známy a je jeho povinností na ně Provozovatele upozornit předem, jinak odpovídá za vzniklou škodu, která v důsledku předchozího neupozornění vznikne.

4.5

Vlastník je srozuměn a souhlasí s tím, že je povinen předat své osobní údaje (u PO - firmu, jednající fyzickou osobu, sídlo, skutečného majitele příp. elektronickou identifikaci atd.) Provozovateli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů tak, aby Provozovatel mohl provést identifikaci a následnou kontrolu Vlastníka.

4.6

Vlastník prohlašuje, že ohledně položky dražby neuzavřel žádnou další smlouvu o zprostředkování prodeje položky dražby či jinou obdobnou smlouvu.

4.7

Vlastník dává Provozovateli oprávnění k převzetí položky dražby od Vlastníka, nabízet tuto k prodeji mimo dražební systém i v internetovém dražebním systému, na svém internetovém portálu www.galerieplatyz.cz, ve své Provozovně či v místech k tomu určených a dle svých možností položku dražby všestranně a neomezeně propagovat mezi svoji širokou klientelu, zařadit položku dražby do internetového dražebního systému včetně pořízení fotodokumentace položky dražby, propagovat tuto v mediích všeho druhu včetně oslovení potencionálních kupujících. 

4.8

Vlastník se zavazuje, že se nebude účastnit, a to ani jim pověřená osoba, dražby položky dražby, která je ve vlastnictví Vlastníka a je nabízena Provozovatelem.

4.9

Vlastník prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP, a to před uzavřením smlouvy o zprostředkování prodeje věci.

 V. Práva a povinnosti Dražitele

5.1

Zájemce, který splňuje podmínky bodu 5.2. tohoto článku a má v úmyslu zapojit se do internetové dražby jako Dražitel je povinen pravdivě vyplnit registrační formulář na internetových stránkách www.galerieplatyz.cz, který si před odesláním zkontroluje a případně opraví zadané údaje.

5.2

Odeslání vyplněného registračního formuláře je ze strany Zájemce právní jednání za účelem uzavření inominátní smlouvy podle § 1746 a násl. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jehož předmětem je poskytnutí služby Provozovatele v možnosti účasti Dražitele na neveřejné dražbě Provozovatele (dále jen "Smlouva"). Smlouva je uzavírána v českém jazyce, postupem dle tohoto článku těchto VOP. Zájemce vyplněním registračního formuláře a odsouhlasením VOP souhlasí se zasíláním informačních e-mailů a zpráv, s možností odhlášení z odběru. Nebude-li dále souhlasit se zasíláním takových zpráv, nahlásí tuto skutečnost osobně nebo písemně s uvedením svého e-mailu či telefonního kontaktu nebo osobně odklikne odkaz „Odhlásit z odběru“ v informačním e-mailu.

5.2.1  Podmínky registrace pro Dražitele

5.2.1.1 

Dražitel musí být fyzická osoba, která dovršila 18 let věku, svéprávná, bez omezení v právním jednání, která není v exekuci, nebyl na ní podán insolvenční návrh, v souladu souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, není politicky exponovanou osobou nebo osoba blízká k této osobě, a není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. V opačném případě Dražitel předloží Provozovateli písemné prohlášení o aktuálním stavu jeho osoby.


5.2.1.2

 Dražitel může být i obchodní korporace, na kterou nebyl podán insolvenční návrh, a kterou zastupuje její statutární orgán nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstříku a splňuje podmínky bodu 5.2.1.1 tohoto článku.

5.2.1.3

Dražitel je pro úspěšnou registraci povinen se seznámit a přistoupit k těmto VOP a zároveň poskytnout své osobní údaje (u PO - firmu, jednající fyzickou osobou, sídlo, skutečného majitele příp. elektronickou identifikaci atd.) dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů a seznámit se se svými právy vyplývajícími ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů. K naplnění zákonné povinnosti je Dražitel povinen zaslat kopii průkazu totožnosti (občanského průkazu/elektronickou identifikaci) na e-mail aukce@galerieplatyz.cz či poštou na adresu GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1, a tento v originále následně osobně předložit v Provozovně Provozovatele. V případě osobního předložení v Provozovně nemusí být pořizována kopie dokladu.

5.2.1.4

Dražitel je povinen zadat v registračním formuláři svou platnou e-mailovou adresu a zvolit si jeho osobní přístupové heslo do internetového systému Provozovatele. Dražitel odpovídá za to, že nezpřístupní žádné třetí osobě svou e-mailovou adresu a své zvolené přístupové heslo.

5.2.1.5

Dražitel odpovídá za to, že jeho osobní údaje jsou pravdivé a průkaz totožnosti je platný a váže se pouze k jeho osobě. Dražitel je povinen písemně oznamovat Provozovateli veškeré změny osobních údajů bez zbytečného odkladu a souhlasí s průběžnou a následnou kontrolou poskytnutých osobních údajů (u PO - firmu, jednající fyzickou osobu, sídlo, skutečného majitele atd.) Provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za případy, kdy se posléze ukáže, že osobní údaje a/nebo jiné údaje týkající se Dražitele nejsou aktuální nebo platné.

5.2.1.6 

Zájemci a Dražiteli nevzniknou žádné náklady ani poplatky v souvislosti s uzavřením Smlouvy s Provozovatelem (tj. registrace je bezplatná, nenároková, s platností do odstoupení nebo zrušení registrace Provozovatelem).

5.3

Zájemce obdrží po odeslání registračního formuláře Provozovateli od Provozovatele pokyny pro dokončení registrace Zájemce v systému současně s odkazem na platné znění těchto VOP ve formátu PDF (verze pro tisk), které si Zájemce může vytisknout, jejichž součástí je i odkaz na formulář na odstoupení od Smlouvy ve formátu PDF (verze pro tisk). Po splnění pokynů pro dokončení registrace, bude registrace Zájemce do 48 hodin potvrzena Provozovatelem. O tomto bude Zájemce informován automatickou zprávou o dokončení registrace zaslanou na jím uvedený e-mail. Po obdržení této zprávy je Smlouva mezi Provozovatelem a Zájemcem uzavřena a ze Zájemce se stane Dražitel. Dražitel je oprávněn se účastnit neveřejné dražby Provozovatele v internetovém dražebním systému a činit tam nabídku/příhozy za účelem převodu vlastnického práva k předmětu dražby.

5.4

Dražitel má právo i povinnost si před učiněním nabídky/příhozu ve dražbě danou položku dražby v Provozovně řádně prohlédnout a zkontrolovat její stav, pravost, provedení, jakost a funkčnost. Za tímto účelem je Dražitel oprávněn si do Provozovny na své náklady přizvat znalce zapsaného v seznamu znalců, který pro Dražitele prohlédne a zkontroluje a potvrdí stav, pravost, provedení, jakost a funkčnost položky dražby. Provozovatel se zavazuje Dražiteli poskytnout k tomuto maximální součinnost. Má se v pochybnostech za to, že si Dražitel položku dražby před učiněním jeho první nabídky/příhozu na položku dražby řádně prohlédl a seznámil se s touto.

5.5

Dražitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním Aukčního řádu. Registrací a každým novým přihlášením ke svému účtu v systému dražby Dražitel vyslovuje svůj souhlas s VOP v platném znění.  

5.6. Odstoupení od smlouvy Dražitelem

5.6.1

Dražitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od obdržení potvrzení o dokončení registrace od Provozovatele, tj. do 14 dnů od uzavření Smlouvy s Provozovatelem. Odstoupit může Dražitel vyplněním formuláře pro odstoupení, a jeho zasláním na e-mail aukce@galerieplatyz.cz či doporučenou poštou na adresu GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1. Zároveň je Dražitel oprávněn vyplněný formulář pro odstoupení od Smlouvy osobně předložit na adrese GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1, kde mu bude odstoupení od Smlouvy potvrzeno.

5.6.2

Má se za to, že Dražitel, který učinil ve lhůtě 14 dnů od potvrzení o dokončení registrace první nabídku/příhoz podle čl. 3.4. Aukčního řádu, dal svým právním jednáním Provozovateli výslovný souhlas k plnění služby Provozovatelem, a to ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení Dražitele od Smlouvy. V tomto případě je Dražitel svou nabídkou/příhozem vázán a již nemůže odstoupit od Smlouvy s Provozovatelem.

5.6.3

V případě, že Dražitel učinil nejvyšší nabídku/příhoz v dražbě podle Aukčního řádu je touto nabídkou vázán a již nemůže odstoupit od Smlouvy.

5.6.4

Dražitel má právo odstoupit od Smlouvy s Provozovatelem ve lhůtě 14 dnů a pouze v případě, že již nemá zájem činit nabídky/příhozy na položky dražby, nečinil nabídky/příhozy na položku dražby a nečinil nejvyšší nabídku/příhoz na položku dražby. Stejné právo má i Dražitel, vůči kterému nemá Provozovatel žádné pohledávky z titulu učiněné nejvyšší nabídky/příhozu, nebo nejsou vůči němu účinná jiná smluvní ujednání dle těchto VOP.           

 

Aukční řád

1.

Provozovatel provozuje internetový dražební systém na portálu www.galerieplatyz.cz, který umožňuje Vlastníkům věci movité zpeněžit tuto jako položku dražby, stanoví podmínky zpeněžení a převodu vlastnických práv k položce dražby a Dražiteli nabízenou položku dražby poptat, učinit nabídku/příhoz v korunách českých a v případě vítězství (podání nejvyšší nabídky) v dražbě nabýt vlastnické právo k položce dražby, a to za podmínek a pravidel tohoto aukčního řádu, který je nedílnou součástí VOP.

2. Položka dražby

2.1

Položka dražby je individuálně určená movitá věc nebo soubor věcí, kterou se Vlastník rozhodl zpeněžit prostřednictvím a s využitím služeb Provozovatele.

2.2

Položka dražby je znázorněna a popsána na portálu www.galerieplatyz.cz, včetně například techniky zhotovení, čistého rozměru bez rámu, vyvolávací ceny, aktuální ceny, výše minimálního příhozu a plánovaného časového intervalu do konce internetové dražby. Cena položky dražby je vždy vyjádřena v českých korunách.

2.3

Položka dražby může nést malé restaurátorské zásahy, drobná poškození rámů, přirozenou krakeláž olejomaleb, zažloutlost papíru starších tisků a kreseb. Popsána jsou pouze ta poškození, která by případně ovlivňovala uměleckou hodnotu dané položky. Položky dražby mohou být restaurované, poškozené, nefunkční atd. přičemž je toto zohledněno v ceně položky dražby a každý Dražitel se zavázal si položky dražby prohlédnout u Provozovatele. V případě nejasností o stavu položky dražby je Dražitel povinen zaslat Provozovateli písemně (e-mailem) dotaz před učiněním nabídky/příhozu, v opačném případě se má za to, že Dražitel nemá o stavu položky dražby žádné nejasnosti. U položky dražby Vlastníka, kterým je právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba, bude v popisu položky dražby uvedena zkratka "PO". 

2.4

U položky dražby, která je kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, bude na tuto skutečnost upozorněno v popisu položky dražby a její cena bude zjištěna posudkem znalce. Dražitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že kulturní památky lze vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.

2.5

Nákup a prodej položek dražby, které jsou předmětem kulturní hodnoty, se řídí zákonem č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tyto položky dražby lze z ČR vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že položky dražby nejsou prohlášeny za kulturní památku a že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní památkové péči.

2.6

Dražitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Položka dražby, která je součástí sbírky nebo je jednotlivý sbírkový předmět zapsaný v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené Ministerstvem kultury, lze s těmito nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

2.7

V případě, že se na položky dražby vztahují zákonná ustanovení vyjádřené v předchozích bodech 2.4 – 2.6 tohoto článku, bere Dražitel na vědomí a je srozuměn s tím, že Provozovatel ani Vlastník nabízené položky dražby, neodpovídá/neodpovídají Dražiteli za to, zda položka dražby podléhá vývozním či dovozním předpisům České republiky či předpisům státu dovozu (třetí státy). Provozovatel výslovně prohlašuje, že neodpovídá za jakoukoli škodu, ušlý zisk či jiné nároky, které mohou v souvislosti s vývozem či dovozem položky dražby Dražiteli či komukoliv jinému vzniknout. V případě nejasností týkajících se výše uvedených právních předpisů je Dražitel povinen zaslat Provozovateli písemně (e-mailem) dotaz k výše uvedeným právním předpisům. V případě, že tak neučiní, má se v pochybnostech za to, že Dražitel výše uvedeným právním předpisům porozuměl a je zcela srozuměn se všemi zákonnými právy a povinnostmi, které mu z nich mohou vyplývat.

2.8

Položky dražby jsou v internetové dražbě zveřejněny minimálně 7 dnů před ukončením dražby té konkrétní položky dražby.

2.9

Výstava položek dražby je zpřístupněna Zájemcům v Provozovně v okamžiku odeslání informačního e-mailu nebo zprávy, nejpozději 7 dnů před ukončením dražby položek dražby. Zájemce se může prostřednictvím e-mailových zpráv či telefonicky domluvit s Provozovatelem na konkrétním termínu prohlídky mimo výstavu v otevíracích hodinách Provozovny uveřejněných na internetových stránkách Provozovatele.

3. Postup Dražitele v internetové dražbě

3.1

Dražitel, který si vybral položku dražby v internetové dražbě a má v úmyslu nabýt položku dražby do svého vlastnictví, přihlásí se prostřednictvím svého e-mailu a svého osobního přihlašovacího hesla ke svému účtu v systému dražby.

3.2

Přihlášený Dražitel si zvolí položku dražby, kterou má v úmyslu nabýt a pod zpřístupněním odkazu „detail“ se mu znázorní položka dražby s její aktuální výší ceny. Aktuální cena je znázorněna buď jako vyvolávací nebo v aktuální výši příhozů jiných dražitelů.

3.3

Dražitel si může před spuštěním internetové dražby zajistit na vlastní náklady znalecký posudek od znalce, kterého si k posouzení položky dražby osobně přizve. Provozovatel si však vyhrazuje právo názor takového znalce neakceptovat a položku dražby nadále nabízet v internetové dražbě. Pouze v případě písemného znaleckého posudku od soudního znalce v oboru výtvarné umění dokazující, že se jedná o falzum, může danou položku dražby Provozovatel z dražby vyloučit.

3.4

       Dražitel je oprávněn učinit nabídku/příhoz k aktuální ceně položky dražby takovou částku, která odpovídá minimální částce nabídky/příhozů dle následující tabulky:

Výše příhozu

Komentář

100,-

při aktuální internetové dražební ceně méně než 5 000,- Kč

500,-

při aktuální internetové dražební ceně více než 5 000,- Kč, ale méně než 20 000,- Kč

1 000,-

při aktuální internetové dražební ceně více než 20 000,- Kč, ale méně než 100 000,- Kč

5 000,-

při aktuální internetové dražební ceně více než 100 000,- Kč, ale méně než 500 000,- Kč

10 000,-

při aktuální internetové dražební ceně více než 500 000,- Kč

  

3.4.1      Dražitel je oprávněn zadat svůj příhoz následujícími způsoby:

a) Přihodit

Dražitel může akceptovat internetovou dražbou nabídnutou částku položky dražby, pokud je první Dražitel na dané položce dražby, draží položku dražby za aktuální cenu, první nabídka/příhoz je roven nule. Pokud je položka dražby již dražena, systém nabídne částku, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních nabídek/příhozů (cena položky dražby je tedy složena z aktuální ceny a příhozu) = volba standardní nabídky/příhozu. Může však také vložit částku své maximální nabídky/příhozu, kterou je ochoten za položku dražby okamžitě zaplatit, tedy vložit jakoukoliv částku větší, než je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních nabídek/příhozů = volba vlastní nabídky/příhozu.  Aktuální cena položky dražby se zvýší na jeho maximální nabídku/příhoz ceny položky dražby. Nabídka/příhoz je pro Dražitele závazný a jeho anulace je vyloučena. 

b) Přihazovat do limitu

Dražitel může akceptovat systémem nabídnutou částku položky dražby, která je aktuálně další v pořadí dle tabulky minimálních nabídek/příhozů nebo zadat jakoukoliv částku větší, než je výše aktuální ceny položky dražby a minimální nabídky/příhozu, tímto způsobem nemusí Dražitel sledovat průběh dražby a čekat na konec internetové dražby. Systém pak bude automaticky nabízet/přihazovat za Dražitele nejnižší možnou částku, která bude nutná k tomu, aby Dražitel zůstal nejvýše nabízejícím/přihazujícím a vyhrál aukci učiněním nejvyšší nabídky/příhozu v daném čase. Nabídky/příhozy účastníka se budou zvyšovat jen do výše limitu nabídky/příhozu, který nastavil. Všechny Dražitelem nastavené limity nabídky/příhozu může Dražitel přehledně vidět ve svém účtu, v odkazu „Moje příhozy a limity“. V případě již nedostatečného zůstatku nabídky/příhozu, bude Dražitel informován prostřednictvím e-mailové zprávy, že jeho nabídka/příhoz byl překonán. Účastník dle svého uvážení může částku nabídky/příhozu navýšit či pokračovat osobně činěním nabídky/příhozu. V okamžiku souběhu dvou stejných limitů nabídky/příhozu systém automaticky upřednostní dříve zadanou nabídku/příhoz. 


     Možnosti, které v případě „přihazovat do limitu“ mohou nastat:

b.1) Dražitel zadá limit na položku dražby, kde není aktuálním Dražitelem, systém nejprve provede nabídku/příhoz dle tabulky minimálních nabídek/příhozů (v případě dosud nedražené položky dražby na vyvolávací cenu) a následně uloží limit nabídek/příhozů Dražitele do systému,
b.2) Dražitel zadá limit nabídky/příhozu na položku dražby, kde je aktuálním Dražitelem a systém pouze uloží výši limitu do systému, aktuální cena zůstává nezměněna,

b.3) Dražitel zadá vyšší limit nabídky/příhozu na položku dražby, kde již limit zadal, vše proběhne jako u předchozích bodů s rozdílem, že systém přepíše starý limit Dražitele, limitem novým vyšším, systém je nastaven tak, že sám sebe Dražitel nepřehodí, v případě, že je zrovna Dražitel nejvýše nabízejícím/přihazujícím, aktuální cena položky zůstane stejná i po zvýšení Dražitelova limitu,

b.4) Dražitel zadá limit nabídky/příhozu příliš vysoký, jeho výši může snížit tím, že nastaví limit nový, nižší, minimálně však o minimální nabídku/příhoz vyšší, než bude aktuální cena položky dražby v daném okamžiku, tak Dražitel dosáhne nižšího limitu. 

Maximální částka na konkrétní položku dražby bude zveřejněna až v okamžiku jejího překonání jiným dražitelem.

3.5

Po ukončení internetové dražby budou částky nabídky/příhozu položky dražby archivovány v databázi systému dražby pro případnou zpětnou kontrolu, kterou může Dražitel na základě žádosti Dražitele vyžádat.

3.6

Přihlášenému Dražiteli do systému internetové dražby se automaticky aktualizuje stránka internetové dražby celkového výpisu položek dražby aktuální internetové dražby po třech minutách, dále pak 30s (30 sekund) před ukončením odpočtu. V detailu konkrétní položky dražby se automaticky aktualizuje stránka internetové dražby po jedné minutě, dále pak 30s (30 sekund) před ukončením odpočtu. Pokud chce Dražitel okamžitou informaci o stavu položek dražby v aktuální internetové dražbě, aktualizuje si potřebnou stránku internetové dražby osobně, pomocí tlačítka „znovu načíst stránku“.

3.7

Bude-li však provedena nabídka/příhoz na položku dražby během posledních 3 minut internetové dražby, bude plánovaný čas ukončení internetové dražby prodloužen o další 3 minuty. Čas ukončení dražby bude prodlužován tak dlouho, dokud budou činěny nabídky/příhozy. Odpočítávání času do konce dražby jednotlivé položky dražby nemusí být shodné, pokud nemá Dražitel synchronizován čas s probíhající internetovou dražbou na svém počítači, tedy s časem na serveru. Pokud na stejnou položku dražby budou podány dvě stejné nabídky/příhozy, systém automaticky upřednostní nabídku/příhoz, která byla podána jako první. Rozhoduje tedy datum a čas nabídky/příhozu.

3.8

Novým vlastníkem položky dražby se stává ten Dražitel, který provede v čase a termínu dané internetové dražby nejvyšší nabídku/příhoz (dále jen „Vydražitel“) na položku dražby, zaplatí částku nejvyšší nabídky/příhozu a převezme si položku dražby. Vlastnické a dispoziční právo Vydražitele k položce dražby je tedy podmíněno (odkládací podmínka) uhrazením jeho nejvyšší nabídky/příhozu včetně zaplacení úplaty za poskytnuté služby Provozovatele ve výši 20% (dvacet procent) vč. DPH z částky nejvyšší nabídky/příhozu Dražitele na položku dražby a fyzickým převzetím položky dražby. V případě, že Vydražitel vydražil více položek dražby, přechází vlastnické a dispoziční právo k těmto, uhrazením poslední z Dražitele nejvyšší nabídky/příhozu včetně zaplacení úplaty za poskytnuté služby Provozovatele ve výši 20% (dvacet procent) vč. DPH z poslední částky nejvyšší nabídky/příhozu Dražitele na poslední položku dražby. Jakmile internetová dražba skončí, je Vydražitel automaticky informován o výhře, platbě a nutnosti převzetí položky dražby prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v registraci. Smlouva na položku dražby je mezi Vlastníkem položky dražby a Vydražitelem uzavřena příklepem (dále jen "smlouva o příklepu").

3.9

Vydražiteli zanikne právo na odstoupení od Smlouvy provedením v čase a termínu dané internetové dražby nejvyšší nabídky/příhozu na položku dražby, neboť jde jednak o poskytnutí služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Provozovatele a k níž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy a má se za to, že Vydražitel provedením nejvyšší nabídky/příhozu dal svým právním jednáním Provozovateli výslovný souhlas k plnění služby Provozovatelem, a to ještě před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

4. Práva a povinnosti Vydražitele

4.1

Vydražitel je povinen do 10 kalendářních dnů od ukončení internetové dražby zaplatit Provozovateli jeho nejvyšší nabídku/příhoz podaný na položku dražby včetně úplaty za poskytnuté služby Provozovatele ve výši 20% (dvacet procent) vč. DPH z částky nejvyšší nabídky/příhozu podaný na položku dražby (dále jen „vydražená položka“). V úplatě za poskytnuté služby je zahrnuta i cena plastové odnosné tašky o síle 80my. Celková cena vydražené položky je uhrazena jejím připsáním na účet zřízený pro účel vypořádání finančních prostředků ze smlouvy o příklepu, který je pod správou Provozovatele, č. účtu: 27-6607110297/0100, vedený u Komerční banka, a.s.

4.2

Vydražitel a Provozovatel se mohou prostřednictvím e-mailových zpráv domluvit na úhradě celkové ceny vydražené položky přímo v Provozovně Provozovatele v případě, že celková částka vydražené položky dražby nepřevýší maximální zákonem daný limit pro hotovostní platby.

4.3

Po uhrazení celkové ceny vydražené položky nebo poslední z vydražených položek přechází vlastnické a dispoziční právo na Vydražitele včetně nebezpečí škody, zničení a ztráty vydražené položky. Provozovatel vydá Vydražiteli doklad o uhrazení celkové částky vydražené položky (položek) včetně popisu vydražené položky.

4.3.1

Vydražiteli, který neuhradil celkovou cenu vydražené položky dle bodu 4.1 tohoto článku, bude následující den Provozovatelem zaslána emailovou zprávou upomínka k uhrazení celkové ceny vydražené položky s dodatečnou 3denní lhůtou k uhrazení. V případě, že Vydražitel neuhradí celkovou cenu vydražené položky ani po uplynutí dodatečné 3denní lhůtě, je následný den Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a požadovat na Vydražiteli úplatu za poskytnuté služby Provozovatele (dále jen „Úplata“). V tomto případě je Provozovatel též oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu k položce dražby jménem Vlastníka položky dražby.

4.3.2

Vydražitel a Provozovatel se dohodli na určení výše Úplaty dle předchozího bodu tak, že sestává z úplaty za poskytnuté služby Provozovatele Vlastníkovi a poskytnuté služby Provozovatele Vydražiteli ve výši součtu 35% (třicet pět procent) vč. DPH z částky nejvyšší nabídky/příhozu podaného na položku dražby Vydražitelem.

5. Převzetí vydražené položky Vydražitelem

5.1

Vydražitel je oprávněn vydraženou položku převzít osobně v Provozovně Provozovatele v otevíracích hodinách uveřejněných na internetových stránkách Provozovatele na základě své identifikace a následné kontrole osobních údajů, nebo předat třetí osobě vyplněnou plnou moc, která je ke stažení na stránkách Provozovatele (verze pro tisk) nebo zaslat Provozovateli pověření třetí osoby k vyzvednutí vydražené položky prostřednictvím e-mailové zprávy z e-mailové adresy Vydražitele uvedené v registraci.

5.2

Vydražitel je oprávněn písemně (e-mailem) požádat Provozovatele o zaslání vydražené položky na místo určené Vydražitelem za paušální částku 1 000,- Kč, vč. DPH, zahrnující poštovné, balné, pojištění a označení křehké, za každou jednotlivou vydraženou položku, jejíž delší strana bude mít maximálně 50 cm včetně použitého balení, maximální váha 5 kg a cena do 25 000,- Kč. Cena za zaslání vydražené položky do zahraničí je smluvní. Náklady na přepravu vydražené položky hradí Vydražitel. Odpovědnost za vydraženou položku při přepravě nese externí přepravce. Nebezpečí škody na vydražené položce přechází na Vydražitele okamžikem předání externímu přepravci. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, z bezpečnostních důvodů, která vydražená položka může být doručena externím přepravcem, a kdy je nutné pouze osobní převzetí vydražené položky na adrese GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1, zejména u případného zasílání vydražených položek do zahraničí. Zasílání zasklených či plastických obrazů, uměleckých předmětů nerámovaných, volně ložených, předmětů porcelánových, skleněných či keramických, soch a plastik z jakýchkoli materiálů a jim podobných vydražených položek je předem vyloučeno! U položek, které jsou z přepravy Provozovatelem vyloučeny, může Vydražitel využít externí přepravní a balící firmu specializovanou na přepravu uměleckých předmětů, která na základě individuální kalkulace Vydražiteli přepravu nabídne.

5.3

Vydražitel má právo na bezplatné skladné vydražené položky u Provozovatele po dobu maximálně 14 dnů od ukončení internetové dražby. Po uplynutí 14denní lhůty bude následující den Provozovatelem zaslána emailovou zprávou upomínka k vyzvednutí vydražené položky s dodatečnou 7denní lhůtou k vyzvednutí.  V případě, že Vydražitel nevyzvedne vydraženou položku ani v následné 7denní lhůtě, bude následující den k tíži Vydražitele účtováno skladné ve výši 300,- Kč vč. DPH za den za každou vydraženou položku. Uhrazením skladného je podmíněno vydání vydražené položky. Pokud částka za skladné vydražené položky dosáhne výše celkové částky vydražené položky nebo částky ve výši 4.200,- Kč vč. DPH za skladné, je následný den Provozovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy a zařadit vydraženou položku do opětovné dražby. Provozovatel je zároveň oprávněn započíst si dlužnou částku, dle předchozí věty, na částku vydražené položky a případný rozdíl zašle Provozovatel na účet Vydražitele v přiměřené lhůtě po konání opětovné dražby. Po dobu prodlení Vydražitele s převzetím vydražené položky přechází na Vydražitele nebezpečí škody na vydražené položce.  

6. Reklamace Vydražitele a odstoupení od smlouvy o příklepu

6.1

Vydražitel se zavazuje si při převzetí položky dražby tuto s náležitou péčí prohlédnout a případné vady vytknout/písemně sdělit Provozovateli v okamžiku převzetí vydražené položky. V případě, že se Vydražitel rozhodne nevyužít osobního prohlédnutí položky dražby před učiněním nabídky/příhozu, nemůže být toto jednání/opomenutí přičítáno k tíži Provozovatele. Vydražitel, který uhradil celkovou cenu vydražené položky a tuto si převzal, je do tří dnů od uhrazení vydražené položky oprávněn pouze z důvodu vážného a odůvodnitelného podezření na falzum, reklamovat vydraženou položku u Provozovatele. Vydražitel reklamuje vydraženou položku u Provozovatele zasláním doporučeného dopisu Provozovateli s prohlášením Vydražitele, že má vážné a odůvodnitelné podezření na to, že se jedná o falzum. V případě, že vydražitel v následné 14denní lhůtě doloží a předloží Provozovateli znalecký posudek v oboru výtvarné umění se znaleckou doložkou (včetně trestní odpovědnosti) soudního znalce a potvrzením tohoto znalce, že se jedná o falzum, je následně Vydražitel oprávněn od smlouvy o příklepu odstoupit a požadovat zpětný převod nejvyšší nabídky/příhozu vydražené položky. Provozovatel bezodkladně převede nejvyšší nabídku/příhoz vydražené položky zpět Vydražiteli. Toto právo ztrácí ten Vydražitel, který si nepřevzal vydraženou položku ve lhůtě dle čl. 5. odst. 5.3 Aukčního řádu, ač mu tato možnost nebyla Provozovatelem bezdůvodně odmítnuta. Provozovatel není povinen uhradit Vydražiteli úplatu za poskytnuté služby, ušlý zisk nebo náhradu škody převyšující částku ve výši nejvyšší nabídky/příhozu vydražené položky. Výše uvedené neplatí v případě, že položka dražby byla do dražby nabídnuta Vlastníkem se znaleckým či odborným posudkem/vyjádřením nebo certifikátem autorství. V takovém případě je uvolněna výplata nejvyšší nabídky/příhozu Vlastníkovi obratem a veškeré břemeno dokazování váhy posudků se přenáší na Vlastníka. V případě, že je Vlastníkem položky dražby (vydražené položky) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, je Vydražitel oprávněn odstoupit od smlouvy o příklepu v zákonné 14denní lhůtě bez udání důvodu vyplněním vzorového formuláře, který si může vytisknout ve formátu PDF (verze pro tisk). V jiných případech je odstoupení od smlouvy o příklepu vyloučeno. V případě, že nedojde Vydražitelem do tří dnů od uhrazení vydražené položky k vyjádření o vážném a odůvodnitelném podezření na falzum uvedeného výše v tomto článku, automaticky je vydražená položka považována v pořádku a je uvolněna výplata nejvyšší nabídky/příhozu vydražené položky Vlastníkovi.

6.2

Reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražené položky jsou pro Vydražitele vyloučeny.

7. Práva a povinnosti Provozovatele

7.1

Provozovatel se zavazuje provést internetovou dražbu zodpovědně, poctivě a s vynaložením svých odborných znalostí a technického vybavení. V případě výpadku, závady nebo omezení aplikace systému dražby vyvine Provozovatel veškeré možné úsilí k co nejrychlejšímu dosažení obnovení internetových služeb systému dražby.

7.2

V případě plánované odstávky internetových služeb systému dražby je Provozovatel povinen informovat Zájemce a Dražitele vhodnou formou. Toto neplatí v případě odstraňovaní výpadku či závady anebo plánované odstávky mimo časy, kdy probíhají dražby.

7.3

Technické vybavení Provozovatele umožňuje vytvoření internetové dražby a její uživatelské zpřístupnění v souladu se zadáním a podklady předanými Vlastníky. Provozovatel se zavazuje zajistit systém dražby tak, aby byl její průběh řádný a aby se v internetové dražbě dosáhlo pokud možno nejvyšší nabídky/příhozu. Provádí veškerá nastavení, eviduje a registruje Dražitele, provádí zadávání a editaci dražeb, dohlíží nad jejich průběhem a prezentuje jejich výsledky.

7.4

Provozovatel neodpovídá za funkčnost, dostupnost a kvalitu internetového připojení jednotlivých Dražitelů. Provozovatel dále neodpovídá za rychlost internetového připojení Dražitelů, rychlost přenosu dat, případně jejich snížení, za trvalý a nepřerušovaný přístup účastníka Dražebníka k internetové dražbě, za rychlost kliku zobrazeného na počítači Dražitele a jeho promítnutí do internetového dražebního systému a konkrétní dražby, jíž se Dražitel účastní.

7.5

Provozovatel neodpovídá Dražitelům za škodu, která případně vznikne v souvislosti s provozem portálu www.galerieplatyz.cz. Provozovatel nehradí v žádném případě jakékoli náklady, které měl Dražitel s případnou účastí v internetové dražbě.

7.6

V případě výpadku serveru, elektrického proudu nebo živelné pohromy, ale také v případě závažného protiprávního jednání Vlastníka položky dražby, si Provozovatel vyhrazuje právo dražbu dané položky dražby zrušit či změnit její termín. Provozovatel má také právo prodloužit dražbu, nastanou-li jakékoliv technické problémy na straně Provozovatele internetové dražby, které znemožní většině Dražitelům činit nabídky/příhozy nebo jsou-li nefunkční hlavní funkce pro nalezení internetové dražby.

7.7

Popis položek dražby uvedených v internetové dražbě je prováděn Provozovatelem dle dostupných informací sdělených a odsouhlasených Vlastníkem věci, jejich správnost však nemůže být zaručena. Provozovatel neručí za pravdivost a úplnost informací poskytnutých Vlastníky Provozovateli pro účely dražby. Každý Dražitel internetové dražby si může položky dražby před internetovou dražbou v průběhu výstavy v otevíracích hodinách uveřejněných na internetových stránkách Provozovatele osobně prohlédnout v prostorách Provozovatele na adrese GALERIE PLATÝZ, Národní 37, Praha 1 a osobně posoudit.

7.8

Provozovatel nemůže být Dražitelem.

7.9

Provozovatel si vyhrazuje právo v souladu s ust. § 1752 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na změnu, doplnění či zrušení jednotlivých ustanovení těchto VOP. V tomto případě se Provozovatel zavazuje zveřejnit bez odkladu tyto změny na portálu www.galerieplatyz.cz. Účinnosti nabývají změněné VOP dnem jejich zveřejnění, není-li uvedeno jinak. Na již zveřejněné nebo probíhající internetové dražby se i přes případnou účinnost nových VOP vztahují původní VOP účinné od okamžiku zveřejnění. Nebude-li Dražitel se změnou VOP souhlasit, je oprávněn zrušit svou registraci za podmínek dle bodu 5.6.

7.10

Provozovatel je oprávněn zrušit registraci Dražiteli, který jakýmkoli způsobem porušil či nedodržel VOP Provozovatele, Aukční řád internetové dražby, neposkytl součinnost při následné kontrole jeho osobních údajů, vzniknou pochybnosti o jeho poskytnutých informací v rámci obchodu, či zmařil jakoukoli předešlou dražbu. Takto vyloučený Dražitel se nesmí pokoušet o novou registraci a to ani prostřednictvím třetí osoby, která by se za něj registrovala a následně dražila. Takové jednání bude považováno za jednání úmyslně podvodné se všemi právními důsledky s tím spojenými. Provozovatel bude po takovém Dražiteli vymáhat veškerou vzniklou škodu a ušlý zisk. Každý Dražitel může mít pouze jeden účet. Zjistí-li Provozovatel, že Dražitel má zřízeno více účtů, je oprávněn bez náhrady tyto účty Dražiteli zrušit.

7.11 

Provozovatel upozorňuje Zájemce, že v případě nesplnění všech podmínek pro účast v internetové dražbě, nebude jeho registrace dokončena potvrzením administrátora (tj. Provozovatele) a nebude mu umožněn přístup do internetové dražby. Současně Provozovatel upozorňuje Zájemce, Dražitele nebo jiného uživatele dražebního systému, že jakékoli zneužití tohoto dražebního systému může být posuzováno jako trestný čin.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Smluvní vztah vzniklý ze Smlouvy nebo smlouvy o příklepu se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Veškeré spory vzniklé z tohoto Aukčního řádu a VOP a v souvislosti s nimi budou projednávány v pravomoci soudů dle právního řádu České republiky.

8.2

Bude-li některé ustanovení těchto VOP nebo jeho kterákoliv část shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nemá taková skutečnost žádný vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení VOP. V takovém případě se na právní vztahy, na něž dopadalo nebo mělo dopadat takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení VOP, použijí ta ustanovení příslušných právních předpisů, která nejvýstižněji odpovídají úmyslu smluvních stran vyplývajícímu z takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení VOP.

8.3

Zvláštní smluvní ujednání s Vydražitelem mají přednost před ustanoveními těchto VOP, pokud by s nimi byla v rozporu.

8.4

Tyto VOP jsou účinné od 02. 09. 2022 a nahrazují účinnost předchozích VOP. Jsou k dispozici v provozovně Provozovatele nebo elektronicky na adrese www.galerieplatyz.cz.

8.5

Veškerý obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele podléhá autorskoprávní ochraně a jeho kopírování, rozmnožování, šíření či sdílení bez výslovného souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno. Copyright © 2022 GALERIE PLATÝZ s. r. o. All rights reserved.

 

Verze pro tisk: všeobecné obchodní podmínky a aukční řád(pdf) 
Verze pro tisk: formulář pro odstoupení od smlouvy o účasti na internetové aukci (pdf)
Verze pro tisk: formulář pro odstoupení od smlouvy o příklepu na položce dražby označené "PO" (pdf)
Verze pro tisk: plná moc k převzetí vydražené položky (pdf)