Čas na serveru 08:24:37

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Poučení o poskytnutí osobních údajů

Obchodní korporace GALERIE PLATÝZ s.r.o., IČ 17302641, se sídlem Na strži 1204/41, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 369683 je dražitelem, provozovatelem a vlastníkem internetové domény www.galerieplatyz.cz (dále jen „Dražebník“) a je jakožto povinná osoba v souladu se svým předmětem podnikání podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů(dále jen „Zákon“) povinna k identifikaci osoby, která má zájem se aktivně účastnit internetové dražby jako dražitel (dále jen „Dražitel“). Za tímto účelem zavedl Dražebník, v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu se Zákonem následovně:

1. Některé povinnosti Dražebníka vyplývající ze Zákona

1.1     Dražebník je podle § 2 odst. 1 bod i) a j) Zákona povinná osoba, oprávněná k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů, a dále osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů z čehož vyplývá jeho zákonná povinnost k identifikaci Dražitele na základě identifikačních údajů podle § 5 odst. 1) a 2).

1.2     Dražebník je povinen identifikovat Dražitele bez ohledu na jakýkoli limit hodnoty obchodu (§7 odst. 2 písm. c) Zákona). 

1.3     Dražebník je povinen při první identifikaci Dražitele, který je:

a) fyzickou osobou, Dražebník identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,

b) právnickou osobou, Dražebník identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v dané dražbě; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje,

c) v rámci identifikace Dražitele Dražebník zjistí a zaznamená, zda Dražitel není politicky exponovanou osobou nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí,

d) je-li Dražitel zastoupen na základě plné moci, provádí se identifikace zmocněnce podle písm. a),

e) v době trvání dražby nebo při dalších dražbách Dražebník kontroluje platnost a úplnost identifikačních údajů Dražitele, a zaznamenává jejich změny,

f) jestliže Dražebník při uzavírání obchodu má podezření, že Dražitel nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za třetí osobu, vyzve Dražitele, aby doložil plnou moc podle písm. d), a Dražitel je povinen této výzvě vyhovět,

g) Dražitel poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Dražebník může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu Zákona.

1.4     Provedl-li Dražebník identifikaci Dražitele, musí identifikační údaje a další informace a doklady tam uvedené u sebe uchovat a uložit, a to před zahájením účasti Dražitele v dražbě.

1.5     Dražebník je povinen odmítnout účast Dražitele na dražbě v případě, že se Dražitel odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou moc nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole Dražitele podle § 9 Zákona, nebo nelze-li z jiných důvodů provést identifikaci nebo vyvstanou-li pochybnosti o pravosti dokladů předložených Dražitelem.

1.6     Dražebník uchovává údaje a doklady Dražitele po dobu nejméně 10 let po uskutečnění dražby nebo obchodního vztahu, byla-li hodnota vydraženého předmětu 10.000 EUR nebo vyšší, v ostatních případech 5 let od ukončení dražby nebo ukončení obchodu.

1.7     Dražebník identifikoval a posoudil rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která by mohla nastat v rámci jeho činnosti a podléhající působnosti Zákona a vytvořil za tímto účelem systém vnitřních zásad, které schválil statutární orgán Dražebníka.

1.8     Dražebník určil statutární orgán k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 Zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem.

2. Povinnost Dražebníka poskytnout Dražiteli informace podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů

2.1      Dražebník tímto v souladu se svou informační povinností informuje Dražitele o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, dále Dražebník informuje o právu Dražitele k přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o právu na vysvětlení a na odstranění nežádoucího stavu dle ust. § 21 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to následovně:

a) Údaje Dražitele budou zpracovávány v rozsahu registračního formuláře a kopií průkazu totožnosti/cestovního pasu, který je Dražitel povinen osobně předložit v provozovně Dražebníka na adrese Národní 37, Praha 1, nebo zaslat kopii tohoto dokladu na e-mail aukce@galerieplatyz.cz či poštou na adresu Galerie Platýz, Národní 37, Praha 1. V případě osobního předložení v provozovně nebude pořizována kopie dokladu.

b) Poskytnutí osobních údajů Dražitelem je povinné.   

c) Účelem zpracování údajů je povinnost Dražebníka jako povinné osoby dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů a je proto povinností Dražitele poskytnout Dražebníkovi tyto údaje. V případě odmítnutí poskytnutí těchto údajů je Dražebník oprávněn neregistrovat Dražitele do dražby.

d) Dražebník neposkytne údaje o Dražiteli třetím osobám, údaje jsou zpřístupněny pouze Dražebníkovi a jeho zaměstnancům a v případě podezřelého obchodu je Dražebník povinen oznámit podezřelý obchod Finančnímu analytickému úřadu a tyto údaje předat dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících zákonů.

e) Dražebník uchovává poskytnuté údaje Dražitele odděleně od jiných dokumentů, a to tak, aby tyto byly uzamčeny a žádná nepovolaná osoba k těmto neměla přístup. Údaje Dražitele v elektronické podobě jsou zabezpečeny přístupovým kódem.      

f) Dražitel má právo žádat Dražebníka o přístup ke svým osobním údajům a má právo na opravu osobních údajů. V případě opakované žádosti o přístup ke svým osobním údajům bez opravy osobních údajů je Dražebník oprávněn tento přístup zpoplatnit. 

Dražitel má právo požádat Dražebníka o vysvětlení, pokud se domnívá, že Dražebník provádí zpracování jeho osobních údajů tak, že jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Dražitele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování nebo může Dražitel požadovat, aby Dražebník odstranil takto vzniklý stav.  

3. Informace pro klienty obchodní korporace  GALERIE PLATÝZ s.r.o., kteří poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO  PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR")

1. Totožnost a kontaktní údaje správce: GALERIE PLATÝZ s.r.o., www.galeriealerieplatyz.cz, telefon 257 328 547.

2. Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): galerie@galerieplatyz.cz.

3. Účelem zpracování je uchování údajů klienta zjištěných na základě jeho identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že klient odmítne poskytnout požadované osobní údaje na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn.

5. Dalším příjemcem může být v rámci výkonu své činnosti Finanční analytický Úřad anebo Česká obchodní inspekce. Spolupracující účetní, programátorská či právní firma.

6. Uložení trvá po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší jak 10 000 EUR, a v ostatních případech po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v uzamykatelných prostorech s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a příslušní členové orgánů společnosti). Společnost GALERIE PLATÝZ s.r.o. bude rovněž provádět kopie těchto dokumentů dle potřeby v rámci přesunů zboží mezi jeho provozovnami, které budou uloženy za obdobných podmínek. Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány.

Poučení 
Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na:
a. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
b. právo na opravu (článek 16 GDPR),
c. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
d. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
e. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
f. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a
g. právo podat proti společnosti GALERIE PLATÝZ s.r.o. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt podle bodu 2.