Čas na serveru 16:09:45

Aktuální aukce

Napište nám

Sledujte nás na Facebooku

Poradce na telefonu 602 239 239

galerie@galerieplatyz.cz

Deklarace o ochraně osobních údajů

 Společnosti Galerie Platýz s.r.o. jakožto správce ve smyslu čl. 24 Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “GDPR“, dále jako společnost) si plně uvědomují zcela zásadní a nepřetržitě rostoucí význam soukromí, resp. ochrany a zabezpečení osobních údajů svých zákazníků, klientů, partnerů, zaměstnanců a vlastně všech subjektů osobních údajů. Jakožto společnost jejímž předmětem podnikání je nákup a prodeji kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, provádění dobrovolných dražeb movitých věcí, se snažíme ve všech svých ohledech zajistit a dlouhodobě rozvíjet ochranu soukromí subjektů, která překračuje minimální požadavky stanovené právními předpisy a zavést konzistentní a transparentní pravidla k jejich vymáhání. Tuto deklaraci vydáváme za účelem ujištění veřejnosti o zákonnosti svých postupů a zároveň informování subjektů osobních údajů o možnostech spolurozhodovat o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat a používat jejich osobní údaje, a to jak prostřednictvím elektronických i neelektronických prostředků.  

 Základní rámec ochrany osobních údajů a soukromí obecně představuje GDPR a Právní řád ČR.  Tyto předpisy jsou v našem případě doplněny a specifikovány interními pravidly společnosti, která jsou postupně implementována za účelem naplnění cíle společnosti, tedy posílení práv subjektů osobních údajů a ochrana jejich soukromí.

 Jaké osobní údaje zpracováváme

 Osobními údaji se rozumí jakékoli a všechny údaje, které se týkají identifikovatelné osoby, která může být z těchto údajů přímo nebo nepřímo identifikována. Naše společnost v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování svých aktivit.

 Proč zpracováváme Vaše údaje

 Nevyžaduje-li to právní povinnost, smlouva, veřejný zájem nebo ochrana životně důležitých zájmů subjektu (dále čl. 6 GDPR), je zpracování osobních údajů dobrovolné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely poskytování našich služeb, naši vnitřní potřebu, případně marketingové a obchodní účely. Rozhodnete-li se zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese galerie@galerieplatyz.cz. Garantujeme Vám, že nebrání-li vymazání osobních údajů jiná právní povinnost, učiníme jej ve lhůtě 1 měsíce.

 Komu mohou být poskytnuty

 Bez náležitého upozornění nebudeme v budoucnu sdílet žádná data se třetími stranami, a to pro jakékoli účely. V případě, že budeme Vaše osobní údaje sdílet s třetími subjekty, budou tito zavázáni smlouvou o dodržování ochrany osobních údajů. V mezinárodním měřítku bude naše společnost sdílet a zpracovávat osobní údaje jen ve spolupráci s těmi subjekty, které se zaváží v memorandu o dodržování ochrany osobních údajů k dodržování zásad zavedených GDPR. V některých případech může být zákonem uložena povinnost poskytnout Vaše osobní údaje veřejným orgánům, nicméně i v tomto případě si vyžádáme veškerou dokumentaci tak, abychom chránili Vaše zájmy.  

 Jak zajišťujeme bezpečnost Vašich údajů

 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. Po celou dobu budeme dodržovat naše závazky a chránit Vaše práva podle GDPR. Společnost disponuje moderní výpočetní technikou způsobilou chránit Vaše osobní údaje.

 Vaše práva

 Subjekty osobních údajů mají v rámci následující práva:

-        Právo na informace,

-        Právo na přístup k osobním údajů,

-        Právo na opravu,

-        Právo být zapomenut,

-        Právo omezit zpracování osobních údajů,

-        Právo na přenos osobních údajů,

-        Právo vznést námitku,

-        Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.

 Cookies

 Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve Vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby a produkty. Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívil danou stránku. Samozřejmě máte možnost odmítnout, aby společnost používala Vaše cookies.

Pokud chcete, můžete si prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies můžete vypnout na Vašem počítači. Způsob vypnutí cookies závisí na typu Vašeho prohlížeče. V tomto případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce nebudou správně fungovat.  

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich stránek nebo zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás, prosíme, na adrese galerie@galerieplatyz.cz, telefonicky na čísle 257 328 547 nebo poštou na adrese Národní 37/416, Praha 1. Ujistěte se, že je Váš dotaz jednoznačný, zejména pokud se jedná o žádost o informace o údajích, které o Vás uchováváme